§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb działania Sklepu Internetowego, w tym także opisuje zasady zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży i reklamacji Towarów.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dhbpolska.com i jest prowadzony przez spółkę DHB sp. z o.o. z siedzibą w Wielopolu 141, 33-311 Wielogłowy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541931, NIP: 7343529867, kapitał zakładowy: 50 000 zł, adres e-mail: dhb@dhbpolska.com, numer telefonu: +48 694 124 125.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
  • usługę Konta lub Konta Partnera;
  • usługę umożliwiającą złożenie Zamówienia i zakup Towaru.
 4. Kupujący, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do podejmowania czynności o charakterze bezprawnym, jak również naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym do nieprzesyłania treści o takim charakterze.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta, Konta Partnera lub złożenia przez Kupującego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§2 Definicje

Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Konto – oznacza funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiającą, po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego za pomocą indywidualnego adresu e-mail i hasła, wgląd w historię Zamówień dokonanych przez Kupującego i jego dane;
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczna, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą;
 • Konsument – oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę Sprzedaży w ramach jego działalności gospodarczej, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub ułomną osobę prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym i jest użytkownikiem Sklepu Internetowego;
 • Partner – oznacza podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę współpracy w przedmiocie dokonywania przez Partnera zamówień na określone produkty z asortymentu Sprzedawcy oraz realizacji Zamówień;
 • Konto Partnera – oznacza Konto, o którym mowa w pkt. 1) przeznaczone wyłącznie dla Partnerów;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 • Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.dhbpolska.com;
 • Sprzedawca – oznacza podmiot wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 • Towar – oznacza rzecz oferowaną przez Sprzedawcę do zakupu, dostępną w Sklepie Internetowym, w tym Element Dostosowawczy;
 • Element Dostosowawczy – oznacza element konieczny do umożliwienia połączenia Towaru z innym osprzętem, w tym m.in. płytę adaptacyjną; w przypadku niektórych Towarów zakup Elementu Dostosowawczego będzie konieczny do realizacji Zamówienia;
 • Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, określające rodzaj i liczbę Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego, dane Kupującego oraz formę płatności i dostawy Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

§3 Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez niego:

 • urządzenia z dostępem do Internetu;
 • aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • zainstalowanej na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, albo Safari, z włączoną obsługą plików cookies.

§4 Usługa Konta i Konta Partnera

 1. Usługa Konta oraz Konta Partnera świadczona jest nieodpłatnie oraz dobrowolnie.
 2. Posiadanie Konta lub Konta Partnera przez Kupującego nie jest konieczne dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 3. Umowa o prowadzenie Konta lub Konta Partnera pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może być zawarta przed lub w trakcie składania Zamówienia, pod warunkiem:
  • podania przez Kupującego danych określonych w formularzu [takich jak imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa lub oznaczenia przedsiębiorcy (jeżeli Kupujący je posiada), numer NIP (jeżeli Kupujący go posiada) oraz adres e-mail];
  • ustanowienia hasła do Konta lub Konta Partnera;
  • zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu;
  • kliknięcia przycisku „Zarejestruj się” widocznego pod formularzem;
  • w przypadku zakładania Konta Partnera, Kupujący będący jednocześnie Partnerem zaznacza opcję „Jestem Partnerem”. Po weryfikacji przez Sprzedawcę, czy Kupujący zawarł z nim umowę, o której mowa w § 2 pkt 5), Sprzedawca niezwłocznie zatwierdza dodatkowe uprawnienia związane z założeniem Konta Partnera.
 4. Z chwilą dokonania przez Kupującego czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej usługi Konta lub usługi Konta Partnera. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o utworzeniu Konta lub Konta Partnera.
 6. Kupujący loguje się na Konto lub Konto Partnera poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionych przy zakładaniu Konta lub Konta Partnera oraz naciśnięcie przycisku logowania.
 7. Z danego Konta lub Konta Partnera może korzystać wyłącznie Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę dotyczącą usługi Konta lub Konta Partnera, bądź upoważniony pracownik Kupującego. Kupujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy, a także nie udostępniać nieupoważnionym osobom trzecim danych logowania do Konta lub Konta Partnera.
 8. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto lub Konto Partnera, co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Kupującego umowy dotyczącej usługi Konta lub Konta Partnera. W celu rezygnacji z usługi Konta lub Konta Partnera, Kupujący może wysłać odpowiednie żądanie do Sprzedawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Po otrzymaniu ww. żądania Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, usunie Konto lub Konto Partnera wraz ze wszystkimi danymi zebranymi w związku z korzystaniem z Konta lub Konta Partnera.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§5 Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym na podstawie Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest złożenie przez Kupującego Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego wymaga:
 • wybrania przynajmniej jednego Towaru poprzez dodanie go do elektronicznego koszyka;
 • wybrania opcji „Przejdź do płatności”;
 • wypełnienia aktywnych pól formularza zamówienia poprzez podanie wymaganych w nich danych, takich jak: imię i nazwisko, bądź nazwa przedsiębiorstwa lub oznaczenia przedsiębiorcy (jeśli posiada), numer NIP (jeśli posiada), adres, na który ma zostać doręczony Towar (w przypadku dostawy), telefon, adres e-mail;
 • wybrania formy płatności oraz sposobu doręczenia (odbioru) Towaru spośród opcji wskazanych w formularzu Zamówienia;
 • zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem Zamówienia, w ramach których Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz wskazuje czy chce otrzymać fakturę VAT;
 • potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”;
 • w przypadku zakupu Elementu Dostosowawczego konieczne będzie wypełnienie formularza wyboru wyświetlanego przez Sklep Internetowy w celu dostosowania właściwości Elementu Dostosowawczego do potrzeb oraz wymagań Kupującego;
 1. Podczas składania Zamówienia, Kupujący może opcjonalnie zaznaczyć odpowiednie pola dotyczące stworzenia Konta, Konta Partnera lub wysłania Towaru na inny adres niż korespondencyjny Kupującego, jak również zgłosić komentarz (uwagi) do Zamówienia.
 2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest wykonanie przez Kupującego czynności, o których mowa w ust. 3.
 3. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Kupującego Zamówienia, w ramach którego ma on obowiązek zapłacić cenę Towaru wraz z kosztami doręczenia Towaru (w przypadku wybrania opcji dostawy Towaru). Przed wybraniem ww. przycisku Kupujący ma możliwość zrezygnowania ze składania Zamówienia w dowolnym momencie.
 4. Do momentu złożenia Zamówienia Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością elektronicznego koszyka, tj. dodawać do koszyka kolejne Towary lub usuwać je z koszyka.
 5. Kupujący może złożyć Zamówienie przy użyciu Konta lub Konta Partnera. Skorzystanie z funkcjonalności Konta lub Konta Partnera nie jest obligatoryjne dla zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą – Zamówienie można także zrealizować bez zakładania Konta lub Konta Partnera, poprzez podanie danych niezbędnych do finalizacji Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych oraz zgodnych z rzeczywistością danych.
 7. Łączna wartość Zamówienia, będąca kwotą należną Sprzedawcy, obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru (w przypadku wybrania opcji dostawy Towaru). Ww. kwota będzie widoczna w momencie dokonywania zakupu przez Kupującego, tj. na etapie podsumowania koszyka.
 8. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Kupującego wskazany w formularzu Zamówienia, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail dotyczącą potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 9. Następnie Sprzedawca sprawdza czy złożone Zamówienie może być poprawnie zrealizowane, m.in. potwierdzając dostępność zamówionych Towarów. Jeżeli Zamówienie może zostać zrealizowane, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą ten fakt, co stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. W razie, gdyby po złożeniu Zamówienia okazało się, że nie może ono być w całości lub w części przez Sprzedawcę zrealizowane w czasie na to przewidzianym, w szczególności ze względu na brak dostępności Towaru w ww. okresie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o tej okoliczności.
 11. Sprzedawca utrwala i zabezpiecza fakt zawarcia z Kupującym Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 12. Realizując Umowę Sprzedaży Sprzedawca wystawi na wyraźnie życzenie Kupującego (składane poprzez wybranie odpowiednej opcji przy składaniu Zamówienia), fakturę VAT. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu Zamówienia, a także podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 13. Kupujący wyraża zgodę na doręczenie mu faktur drogą elektroniczną.
 14. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w zakresie Umów Sprzedaży zawieranych z Kupującym będącym Przedsiębiorcą oraz w zakresie Umów Sprzedaży zawieranych z Kupującym będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

§6 Towary i ich dostawa

 1. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne w Sklepie Internetowym w zakładce Oferta.
 2. Cena Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym jest podana w polskich złotych i jest ceną netto.
 3. Towary zamawiane w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w Regulaminie są doręczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu warunków doręczenia, w tym kosztów dostawy.
 4. Cena nie zawiera kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru są każdorazowo podawane na Sklepie Internetowym w trakcie składania Zamówienia i są uwzględniane w łącznej (końcowej) wartości Zamówienia. W wyjątkowych przypadkach koszty dostawy Towaru mogą być też ustalane indywidualnie, tj. bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 5. W przypadku doręczenia Towarów, których łączna waga przekracza 1,5 tony lub jeśli doręczenie następuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedawca indywidualnie ustali warunki doręczenia, w szczególności koszty, sposób oraz przewidywany czas doręczenia. Podany przez Sprzedawcę czas doręczenia Towarów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może wydłużyć się, z uwagi na szczególny charakter dostawy, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego.
 6. Koszty dostawy Towaru uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy doręczenia oraz liczby i gabarytów zamówionych Towarów.
 7. Sprzedawca może indywidualnie ustalać niższe ceny Towarów dla Partnerów korzystających z Kont Partnera. W szczególności, Sprzedawca może stale przypisać do konkretnego Partnera określoną zniżkę liczoną od ceny regularnej, podanej w Sklepie Internetowym (z uwagi na zawartą przez strony umowę partnerską). Tak ustalona zniżka może ulec zmianie na podstawie uzgodnień Sprzedawcy i Partnera.
 8. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności, rodzaju i liczby zamawianego Towaru i wynosi średnio do 5 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. Do momentu nadania przesyłki z zamówionym Towarem, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości wprowadzenia zmian w Zamówieniu, przy czym Sprzedawca nie gwarantuje, że dokonanie zmian będzie możliwe.
 10. Sprzedawca doręcza Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący może też odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy – w tym przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o terminie odbioru.
 11. Towary co do zasady doręczane są w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 12. Niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy środkami pieniężnymi Kupującego i co do zasady nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca przesyła Kupującemu zamówiony i opłacony Towar (w przypadku wybrania opcji dostawy).
 13. W przypadku doręczenia Towaru za pośrednictwem kuriera lub przewoźnika pocztowego, Kupujący ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu Towaru nastąpiło jego uszkodzenie, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera lub przewoźnika pocztowego, przy czym Sprzedawca rekomenduje sporządzenie w takim wypadku protokołu szkody.

§7 Formy płatności

 1. Kupujący, składając Zamówienie, może skorzystać z następujących form płatności:
  • płatności z góry przelewem tradycyjnym – rozumianej jako dokonanie przez Kupującego zapłaty poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy o numerze: 18 1140 2075 0000 3797 9400 1001;
  • płatności z góry szybkim przelewem online – rozumianej jako dokonanie przez Kupującego zapłaty przelewem za pośrednictwem bankowości internetowej korzystającej z systemu płatności takiej jak Przelewy24.
 2. W ramach jednego Zamówienia Kupujący może wybrać tylko jedną formę płatności.
 3. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym ma obowiązek dokonać płatności w terminie 3 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry szybkim przelewem online ma obowiązek dokonać płatności w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność za pobraniem dokonuje zapłaty przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar.
 6. Nieopłacenie Zamówienia w terminie na to przewidzianym (tj. w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności terminie wskazanym w ust. 3-5 powyżej) skutkuje anulowaniem Zamówienia.

§8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, na warunkach określonych poniżej.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument powinien w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży złożyć odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg z momentem dostarczenia Towaru Konsumentowi (lub jego odbioru w przypadku skorzystania z opcji odbioru osobistego).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentowej (poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy), jak również drogą pisemną.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy (bądź innej upoważnionej przez Sprzedawcę osobie) Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim wypadku Sprzedawca zyskuje uprawnienie do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile Towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.
 12. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

§9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, o ile nie wskazano inaczej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru wolnego od wad. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w niniejszym paragrafie, gdy Kupującym nie jest Konsument, z zastrzeżeniem (w oparciu o art. 5564 Kodeksu cywilnego), że wyłączona zostaje również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Konsumenta, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku, gdy okaże się, że Towar ma wadę fizyczną, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien umieścić dane umożliwiające Sprzedawcy zidentyfikowanie Kupującego oraz Zamówienia (takie jak: imię i nazwisko Kupującego, nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy), oznaczenie przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy), adres e-mail, data złożenia Zamówienia, okoliczności faktyczne uzasadniające złożenie przez Kupującego reklamacji Towaru). Niezawarcie w oświadczeniu reklamacyjnym ww. danych nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym (o którym mowa w §11) lub w pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 6. Reklamację Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego złożenia reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni do jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta danego Towaru. W takim przypadku do każdego zakupionego produktu Sprzedawca dołączy dokument gwarancyjny Towaru, o ile został on wystawiony przez producenta. Dokument gwarancyjny powinien określać warunki gwarancji i szczegóły procedury gwarancyjnej. Kupujący powinien wskazać czy reklamacja zgłaszana jest z tytułu rękojmi czy gwarancji (w przeciwnym razie Sprzedawca potwierdzi tę kwestię z Kupującym przed nadaniem sprawy dalszemu biegowi).
 9. Koszty odesłania reklamowanego Towaru przez Konsumenta obciążają Sprzedawcę.

§10 Newsletter

 1. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do przesyłania mu na dobrowolnie podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail zawierające materiał reklamowy (newsletter) Sprzedawcy.
 2. Zapisanie się do materiału reklamowego Sprzedawcy jest całkowicie dobrowolne. Sprzedawca nie uzależnia sprzedaży Towarów od zgody na otrzymywanie materiałów, o których mowa w ust. 1.
 3. Zapisanie się do materiału reklamowego Sprzedawcy następuje w wyniku zaznaczenia właściwej opcji w formularzu w trakcie kompletowania Zamówienia w Sklepie Internetowym bądź w ramach wybrania takiej opcji udostępnionej w Sklepie Internetowym.
 4. Kupujący może bez żadnych negatywnych konsekwencji zrezygnować z otrzymywania materiałów, o których mowa w ust. 1. Rezygnacja następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Sklepie Internetowym po otwarciu linka, który znajduje się w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego. W celu rezygnacji należy zaznaczyć opcję: „Anuluj subskrypcję”.

§11 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. W Sklepie Internetowym znajduje się formularz kontaktowy służący do kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą m. in. do obsługi zgłoszeń gwarancyjnych Towarów objętych gwarancją producenta.
 2. Kupujący decydujący się na realizację swoich praw przysługujących mu z tytułu gwarancji powinien w formularzu kontaktowym podać numer zamówienia oraz opisać ewentualny problem dotyczący Towaru.
 3. Po wysłaniu formularza kontaktowego, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki skontaktuje się z Kupującym.
 4. Warunki gwarancji opisane są każdorazowo w dokumencie gwarancyjnym producenta udzielającego ochrony gwarancyjny na dany Towar. Procedura gwarancyjna realizowana jest w sposób opisany w dokumencie gwarancyjnym udzielonym przez producenta na wskazany Towar.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest również w następujący sposób:
 • listownie na adres: Wielopole 141, 33-311 Wielogłowy;
 • e-mailowo na adres: dhb@dhbpolska.com

§12 Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca oświadcza, że będzie w miarę możliwości dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w związku ze złożonymi przez Konsumenta Zamówieniami.
 2. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 3. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych (np. http://wiih.org.pl/index.php).

§13 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach, zmiany technologiczne lub inne zmiany.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie Internetowym.
 3. Każdy Kupujący zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta lub Konta Partnera poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy Sprzedaży i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia tej Umowy Sprzedaży lub złożenia Zamówienia przez Kupującego.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym (tj. na stronie internetowej pod adresem www.dhbpolska.com/regulamin/) oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z Umową Sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie dotyczy Konsumenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Kupujących będących Konsumentami również Ustawa o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca informuje, że w działalności Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy techniczne lub inne przerwy uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego. Wynikają one w szczególności z konieczności podjęcia prac technicznych, konserwacyjnych lub innych prac nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu Internetowego. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności, aby przerwy w działalności Sklepu Internetowego były jak najmniej uciążliwe dla Kupujących.
 5. Zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności teksty, grafiki i zdjęcia są chronione są prawami własności intelektualnej, a korzystanie z nich wymaga zgody Sprzedawcy.
 6. Załącznikami do Regulaminu są: wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz wzór reklamacji.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży) 

Wzór formularza reklamacji

Wyszukaj produkty

Powrót do góry
Produkt został dodany do Twojego koszyka