1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  • Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego DHB dostępnego pod adresem: www.dhbpolska.com (dalej: „Strona Internetowa”).
  • Strona Internetowa jest prowadzona przez spółkę DHB sp. z o.o. z siedzibą w Wielopolu 141, 33-311 Wielogłowy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541931, NIP: 7343529867, kapitał zakładowy: 50 000 zł, adres e-mail: dhb@dhbpolska.com, numer telefonu: +48 694 124 125 (dalej: „Administrator”).
  • W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
  • Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. w trakcie składania zamówienia), a także stosowania plików cookies. Ponadto mogą być zbierane informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 2. DANE OSOBOWE
  • Administratorem danych osobowych jest DHB sp. z o.o. z siedzibą w Wielopolu 141, 33-311 Wielogłowy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541931, NIP: 7343529867, kapitał zakładowy: 50 000 zł, adres e-mail: dhb@dhbpolska.com
  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności Strony Internetowej obejmuje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko Użytkownika, siedziba przedsiębiorstwa, NIP, numer telefonu czy adres e-mail.
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. CEL I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
  • Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich, jak:
   • prawidłowa realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika, co stanowi wykonanie umowy zawartej z Administratorem przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • prowadzenie statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • marketing własny Administratora (newsletter), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Dane osobowe przetwarzane w celu:
   • realizacji umów zawieranych z Użytkownikami – będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora w związku z wykonywaną umową;
   • prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkownika na Stronie Internetowej – będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat od zebrania tych danych;
   • prowadzenia przez Administratora marketingu – będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
   • skontaktowania się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy – będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat od zebrania tych danych.
 1. PRZEKAZANIE DANYCH
  • Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz innym użytkownikom w zakresie niezbędnym do realizacji umów określonych w Regulaminie.
  • Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać tam przekazane. Administrator korzysta z podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem, bądź w oparciu o Data Privacy Framework.
 2. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  • Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do przeniesienia danych osobowych;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem, otrzymywanie newslettera czy zawarcie umowy.
  • Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Administrator nie podejmuje wobec danych osobowych decyzji, które opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. PLIKI COOKIES
  • W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
  • Ze względu na czas, na jaki pliki cookies są instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika, stosowane w ramach Strony Internetowej pliki cookies dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje:
   • sesyjne (session cookies, session storage) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania);
   • stałe (persistent cookies, local storage) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • W zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, pliki cookies mogą dzielić się m.in. niezbędne – umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji Strony Internetowej, bez których nie można prawidłowo korzystać ze Strony Internetowej; i inne, np. marketingowe, na których korzystanie zgodę musi wyrazić Użytkownik, a zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wybranie właściwej opcji w ustawieniach plików cookies dostępnych na Stronie Internetowej.
  • Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie niezbędnych plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
  • Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, przy czym może jednocześnie spowodować nieprawidłowe wyświetlanie zawartości Strony Internetowej.
  • Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
  • Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

Wyszukaj produkty

Powrót do góry
Produkt został dodany do Twojego koszyka